Additional Image for


Kuroda Kikuro to "HyŻokŻo kiji." KyŻoto-shi: KyŻoto Daigaku Gakujutsu Shuppankai, Heisei 2 [1990].


Go Back

Robinson Crusoe - JapaneseGo Back